Systém SOLITEX WELDANO

Difúzně propustný, homogenně svařitelný systém do spodní konstrukce střech

Vnější větrotěsná izolace

Technické parametry

SOLITEX WELDANO®

Difúzně propustný, homogenně svařitelný systém do spodní konstrukce střech

OBLAST POUŽITÍ: Systém pro spodní konstrukce střech. Pásovinu lze homogenně svařit, je difúzně propustná a zároveň extrémně těsná proti přívalovému dešti. Systém je vhodný pro položení na tlakuvzdorný podklad, například dřevěné záklopy, desky z aglomerovaného dřeva a dřevovláknité spodní záklopové desky.

Číslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
16336402663916336350 m1,50 m75 m224 kg120
16337402663916337025 m3,00 m75 m224 kg120
1AR000824026639200822400 m1,50 m600 m²129 kg11

ZVLÁŠTNOSTI:
Homogenně svařitelný chemickým svářecím prostředkem nebo horkým vzduchem. Povrch odolný proti skluzu a oděru. Difúzně propustný a zároveň těsný proti nárazovému dešti. Extrémně odolný proti roztžení. U spodní konstrukce střechy splňuje nejvyšší požadavky na bezpečnost. Monolitická membrána.

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:
SOLITEX WELDANO-S; WELDANO TURGA; Láhev se štětcem; ROLLFIX; WELDANO INCAV; WELDANO INVEX; WELDANO ROFLEX; WELDANO ROFLEX PLUS

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Membrána: Polyurethan
Nosič:Polyester
Tloušťka:0,8 ±0,05 mm
Sd-hodnota:0,18 ±0,04 m
Chování při požáru:E
Vystavení povětrnostním vlivům:4 měsíce
Vodotěsnost:W1
Vodní sloupec:> 4.000 mm
Plošná hmotnost:310 ±15 g/m²
Tepelná stabilita:Trvalá do -40 °C až +100 °C
Pevnost v tahu podélná/příčná:300 ±30 N/5 cm/350 ±30 N/5 cm

Rozdíl mezi spodními konstrukcemi střechy vodotěsnými a bezpečnými proti dešti

Spodní konstrukce střechy se používají jako samostatné izolační vrstvy pod vlastní střešní krytinou. Jako doplňkové opatření se používají v případě, kdy to malý sklon střechy vyžaduje, aby se zajistila bezpečnost proti dešti nebo dokonce vodotěsnost zakryté střešní konstrukce. Z pravidla jsou spodní konstrukce střech umístěny na dostatečně únosném podkladu, například záklopu z masivního dřeva nebo deskách z aglomerovaného dřeva. Spodní konstrukce střech bezpečné proti dešti respektive vodotěsné, jsou zapotřebí v případě, že sklon střechy je menší než 8°až 10°. Spodní konstrukce střechy bezpečná proti dešti se provádí v případě, že dochází ke zvýšení pouze jednoho požadavku. Při zvýšení dalších požadavků je nutné provést vodotěsnou spodní konstrukci střechy. Principielním rozdílem mezi spodními konstrukcemi střech bezpečnými proti dešti a vodotěsnými je uspořádání kontralatí. U spodních konstrukcí střech bezpečných proti dešti jsou kontralatě umístěny nad spodním záklopem bezpečným proti dešti, viz obr. 1. Srážková voda, která se dostane do střechy musí být odváděna i z prostoru kontralatí. U systému SOLITEX WELDANO se toto provádí montáží izolační pásky hřebíků TESCON NAIDEC pod kontralatě. U vodotěsných spodních konstrukcí střech se kontralatě integrují do pásoviny na spodní konstrukce střech například tak, že se pásovina vede jak po ploše konstrukce, tak i přes kontralatě. Z hlediska provedení je však mnohdy jednodušší položit pásovinu nejprve na záklop, poté namontovat kontralatě a tyto zavařit pomocí izolačního pruhu SOLITEX WELDANO-S viz obr. 2. Přitom je důležité aby kontralatě byly montovány suché. Prostupy by u vodotěsných spodních konstrukcí střech měly být redukovány na nutné minimum. Jejich napojení musí být v souladu se směrnicemi vyvedeno vysoko nad pásovinu do spodní konstrukce střechy a s prostupujícím stavebním dílem vodotěsně slepeno nebo svařeno. U vodotěsných spodních konstrukcí střech nejsou otvory v místě hřebene přípustné. Naopak u spodních konstrukcí střech bezpečných proti dešti je možné za pomoci příslušných konstrukčních opatření otvory v oblasti hřebene provést. Se systémem SOLITEX WELDANO je možné bezpečně a prakticky provést spodní konstrukce střech jak bezpečné proti dešti, tak i vodotěsné.

Obr. 1: Vodotěsná spodní konstrukce střechy: kontralatě jsou zaintegrovány do izolační vrstvy
Obr. 2: Vodotěsná spodní konstrukce střechy: kontralatě jsou zaintegrovány do izolační vrstvy
  1. Pásovina do spodní konstrukce střech SOLITEX WELDANO
  2. Pruh pásoviny do spodní konstrukce střech SOLITEX WELDANO-S
  3. Izolační páska hřebíků TESCON NAIDEC
  4. Kontralať
  5. Krokev

Pracovní postup

SOLITEX WELDANO-S

1 Montáž okapního plechu
V případě, že okapové plechy jsou skládány podélně, rozviňte nejprve souběžně s okapem izolační pruh SOLITEX WELDANO-S (spodní hrana v zákrytu s hranou záklopu).

SOLITEX WELDANO

2 Přesah a slepení pásoviny
Rozviňte pásovinu souběžně s okapem a připevněte sponami o minimální šíři 10 mm a délce 8 mm nebo hřebíky s širokou hlavou v místech přesahu pásoviny tak, aby byly chráněny před vlhkostí. Roztáhněte pruhy pásoviny na štítové hraně až po horní hranu kontralatě nebo krajní stropnice. Pásoviny mají mít vzájemný přesah minimálně 10 cm. Potisk se značením slouží pro orientaci.

3 Přesah s chemickým svářecím prostředkem WELDANO TURGA
Zaveďte štětec láhve do přesahu sváru a aplikujte chemický svářecí prostředek. Přitom tiskněte láhev pouze lehce. Efektivní šířka spáry musí být minimálně 3 cm široká a sahat až na okraj přesahujícího pruhu pásoviny. Na okraji sváru by měl chemický svářecí prostředek lehce vystupovat, aby bylo zaručeno svaření včetně hrany. Ostatní přebytečný svářecí prostředek odstraňte pomocí hadru.

4 Přesah pevně přitlačit a překontrolovat
Pruhy pásoviny na sebe okamžitě a bez přehybů přiložte a přitlačte (například pomocí silikonového válečku pro clima ROLLFIX). Svár následně překontrolujte na těsnost (například pomocí hřebíku nebo špičky tužky).

5 Alternativa: Přesah svařit horkovzdušnou pistolí
Trysku horkovzdušné pistole zaveďte do přesahu a veďte podél hrany. Efektivní šířka spáry musí činit minimálně 2 cm a sahat až na okraj přesahujícího pruhu pásoviny. Pruhy pásoviny na sebe okamžitě a bez přehybů přiložte a přitlačte (například pomocí silikonového válečku pro clima ROLLFIX). Svár následně překontrolujte na těsnost (například pomocí hřebíku nebo špičky tužky).

Napojování okapu

6 Položte pásovinu na plochu a nad okapním plechem svařte s pruhem SOLITEX WELDANO-S. Vyčistěte okapní plech a spodní hranu pásoviny položené v ploše naplepte. Použijeteli okapní plech s povrchovou úpravou z plastu, je jej možno přímo homogenně svařit s pásovinou na spodní konstrukci střechy. Tuto možnost je nutno předem vyhodnotit.

Vytvoření úžlabí

7 Nejprve položte pásovinu souběžně do úžlabí. Poté vodorovně položené pásoviny svařte s přesahem 10 cm větrotěsně a vodonosně s pásovinou v úžlabí.

Neintegrované kontralatě

8 Je-li plánováno položení kontralatí na pásovinu, a/nebo používá-li se pásovina během fáze výstavby jako pomocné zakrytí, je principielně nutné pod kontralatě umístit systémovou izolační pásku hřebíků TESCON NAIDEC mono.

Integrované kontralatě

8 Izolační pruh SOLITEX WELDANO-S položte přes kontralať a na obou stranách svařte s pásovinou do spodní konstrukce střechy. Kontralatě musí být suché. Jako alternativu lze táhnout pásovinu do spodní konstrukce střechy i přímo přes kontralatě.

Napojení prostupů potrubí

9 Potrubí, které chcete napojit vyčistěte. WELDANO ROFLEX přetáhněte přes trubku a těsnící přírubu svařte s pásovinou do spodní konstrukce střechy (chemicky nebo horkovzdušně). Napojení dobře přitlačte a překontrolujte na netěsnosti. Trubní manžetu přilepte nahoře pomocí TESCON VANA na trubku. Tip: u větších ventilačních otvorů zvětšete WELDANO ROFLEX pomocí kusu pásoviny.

Napojení na vystupující stavební díly

Podklad vyčistěte. Na každé straně stavebního dílu svařte jeden pruh SOLITEX WELDANO-S a systémovou tvarovku WELDANO INVEX vodonosně a bez skladů s pásovinou do spodní konstrukce střechy (chemicky nebo horkovzdušně). Napojení dobře přitlačte a překontrolujte na netěsnosti. Na vystupujícím stavebním dílu vytáhněte minimálně do výšky 15 cm a přilepte pomocí ORCON F. Kontaktní plochu SOLITEX WELDANO naleptejte pomocí chemického svařovacího prostředku. CH: dle SIA 232/ 1 min. Veďte 50 mm nad střešní krytinu. Na střešních oknech veďte izolaci k horní hraně okenního rámu. Vnitřní rohy proveďte analogicky pomocí systémové tvarovky WELDANO INCAV.

Nad vestavným střešním dílem namontujte odvaděč vody s příčným spádem a přilepte jej na pásovinu. Odvaděč instalujte tak, aby vlhkost byla odváděná skrz přerušenou kontralať do nejbližšího sousedního pole bez vestavného střešního dílu.

Podklad systému SOLITEX WELDANO®

Systém je vhodný pro položení na tlakuvzdorný podklad, například dřevěné záklopy, desky z aglomerovaného dřeva a dřevovláknité spodní záklopové desky. Podklad musí být suchý, bez rzi, čistý a nesmí na něm být ostré hrany nebo špičaté části. Na pásovině se nesmí nacházet žádné nepřilnavé látky (např. mastnoty nebo silikony). Před lepením by měla být pásovina SOLITEX WELDANO otřena hadrem. Doporučujeme překontrolovat namátkově lepené spoje na pevnost.

Rámcové podmínky systému SOLITEX WELDANO®

Dbejte na ochranu pásoviny před UV-zářením v místě okapu

SOLITEX WELDANO je možné klást souběžně s okapem nebo souběžně s krokvemi. Vodorovné kladení je s ohledem na odvádění vody během fáze výstavby vhodnější. Principielně musí být zajištěn volný odvod vody. Je zapotřebí se vyvarovat křížových spár. Přesahy pásovin tvořte s přesazením. Za účelem ochrany konstrukce během fáze výstavby je možné vystavit pásovinu SOLITEX WELDANO až 4 měsíce volným povětrnostním vlivům (např. jako pomocné zakrytí). Sklon střechy musí činit minimálně 5°. Přitom je nutno dbát na národní požadavky a ustanovení. Upevnění se neprovádí v ploše nebo v místech sběrného odtoku vody, například v úžlabí. Doporučujeme použití nerezavějících upevňovacích prostředků.

Svařování hran pásoviny se provádí systémovým chemickým svářecím prostředkem WELDANO TURGA nebo horkovzdušnou pistolí. Místo sváru musí být čistě, bez rzi, prachu a mastnot. U nečistot, které se z povrchu těžko odstraňují, (jako například oleje) namočte lehce hadr systémovým chemickým svářecím prostředkem WELDANO TURGA a nečistotu setřete. Obě strany pásoviny lze svářet a jsou vhodné jako vrchní strana. Chemicky svářet lze od 0°C. Prosím dbejte bezpečnostních pokynů na balení. Bezpečnostní list si můžete vyžádat u dovozce.

Při použití horkovzdušných pistolí doporučujeme dle okolní teploty a větru teplotu od cca. 220°C do 280°C. Vyzkoušejte správné nastavení na zkušebním sváru. U svárů v ploše se osvědčila tryska 40 mm široká. Pro sváry detailů je někdy praktičtější tryska o průměru 20 mm. Trubní manžeta WELDANO ROFLEX je vhodná pro průměr 90 mm až 125 mm při sklonu střechy od 5°do 25°.