Systém DASAPLANO 0,05 connect

Rychlá sanace s vysokým potenciálem bezpečnosti: pomocí nové DASAPLANO 0,50 connect. Byla vyvinuta speciálně pro sanaci střechy zvnějšku, klade se plošně přes krokve a přeizolovává dřevovláknitými deskami.

Vnitřní neprodyšná izolace - 2:1 a 1:1 - sanační řešení

K dispozici také ve verzi connect:

Technologie

Technické parametry

DASAPLANO 0,05

Vzduchotěsná membrána pro vnější střešní rekonstrukci

OBLAST POUŽITÍ: Použití pod nadkrokevní izolace jako vzduchotěsná membrána pro střešní renovaci, pod izolace z minerálního vlákna, celulózového vlákna, konopí.

Číslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
14084402663914084550 m1,50 m75 m29 kg130

ZVLÁŠTNOSTI:
3-vrstvá vzduchotěsná membrána pro vnější střešní rekonstrukci nadkrokevní izolace. Instaluje se nad krokve vyplněné izolací, před instalací dodatečné střešní izolace z minerální vlny, flexibilního nebo měkkého dřevovlákna, celulózového vlákna nebo konopné izolace.

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:
Lepící páska: TESCON VANA; DUPLEX
Napojovací lepidlo: ORCON F; ORCON MULTIBOND
Kabel / Trubka: KAFLEX; ROFLEX

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie: Polypropylen-mikrovlákno
Membrána: Monolitická směs polymerů
Tloušťka: 0,40 ±0,05 mm
Sd-hodnota: 0,50 ±0,10 m
Plošná hmotnost: 115 ±5 g/m²
Tepelná stabilita: Trvalá do -40 °C až +100 °C
Pevnost v tahu podélná/příčná: 225 N/5 cm / 150 N/5 cm

Řešení 1:1

  1. Podstřešní folie, sd-Wert ≤ 0,05 m (např. SOLITEX MENTO® ŘADA)
  2. Nadkrokevní desková izolace, např. dřevěné a celulózové vlákno, konopí nebo minerál
  3. DASAPLANO 0,50 connect
  4. Vláknitá dutinová izolace
  5. Latě
  6. Vnitřní obklad

Sanace s flexibilními vláknitými izolačními materiály

Technologie TEEE poskytuje bezpečnost

V ideálním případě je neprodyšná vrstva umístěna na vnitřní straně tepelné izolace. V případě, že se použije jen flexibilní izolační materiál (například čedičová nebo minerální vata) je možné u sanačního řešení 1:1 přesunout neprodyšnou pásovinu se speciálními vlastnostmi též doprostřed izolační vrstvy. Důležitá je pak však volba vhodné pásoviny. Z důvodu situací náročných z hlediska stavební fyziky by se měly používat membrány na bázi monolitického funkčního filmu s aktivním transportem vlhkosti. Tato pásovina je neprodyšná a mírně brzdí difúzi a díky svému neporéznímu funkčnímu filmu se v těchto konstrukcích spolehlivě stará o aktivní transport vlhkosti, a tím o ochranu tepelně izolovaného stavebního dílu.

Funkce DASAPLANO 0,50 connect zamezuje tvorbě kondenzátu ve vláknité svrchní střešní izolaci – mezikrokevní a svrchní střešní izolace zůstanou suché.

Optimální u sanace zvenčí: se svým neporézním funkčním filmem je pásovina extrémně bezpečná proti přívalovému dešti. Vysoká rychlost nárazu nebo snížené povrchové napětí vodních kapek nejsou pro DASAPLANO 0,50 connect žádným problémem.

Pokyny ke zpracování

Sanační řešení 1:1

3-vrstvá neprodyšná pásovina pro sanaci střechy zvenku při plném zaizolování stávajícího mezikrokevního prostoru. Kladení nad krokve a pod doplňkovou svrchní střešní izolaci z minerální vaty, flexibilních desek z dřevovlákna nebo celulózového vlákna, nebo izolačních desek z konopí.

Vyplňte mezikrokevní prostor / rozviňte pásovinu a upevněte nastřelovacími sponami

1 Stávající mezikrokevní prostor vyplňte kompletně izolací. Je-li izolace, která již byla v prostoru dříve instalována, stlačitelná, zvolte tloušťku nové izolace o jednu tloušťku větší a stávající izolaci tím stlačte.
DASAPLANO 0,50 connect plošně rozložte přes krokve a izolaci a minimálně 10 mm širokými a 8 mm dlouhými pozinkovanými nastřelovacími sponami upevněte pásovinu v rozestupech 10-15 cm.

Pásovinu nechte přesahovat a přesah slepte

2 Pásovinu položte vodonosně s 10 – 15 cm přesahem, separační fólii samolepicí zóny postupně odstraňte a pásoviny slepte. Lepený spoj přitlačte například pomocí PRESSFIXu. Dbejte na dostatečný protitlak. Naneste minimálně 5 mm tlustou housenku napojovacího lepidla ORCON F na vnitřní stranu věnce (u hrubého podkladu případně více), pásovinu s dilatačním skladem přiložte, ale lepidlo zcela nezplošťujte, aby mohlo absorbovat pohyby stavebních dílů.

Napojení

3 Pásovinu nařízněte a veďte kolem krokve. Napojte pásovinu nahoře i po stranách krokve, jakož i na věnec pomocí ORCON F. Řez pásoviny a spáru pod krokví přelepte pomocí TESCON VANA. Mezi krokví a TESCON VANA naneste housenku z lepidla ORCON F. Rohy zalepte pomocí TESCON VANA. Stará dřeva respektive půdní nadezdívku případně předem napenetrujte pomocí TESCON PRIMER RP.

Prostupy kabelů a potrubí napojte pomocí těsnících manžet KAFLEX a ROFLEX. Kabelové manžety jsou samolepicí. Trubní manžety napojte na podklad neprodyšně pomocí TESCON VANA. Lepicí pásky pevně přitlačte.

Svrchní izolace 1:1

Svrchní izolaci proveďte ve stejné tloušťce jakou má mezirokevní izolace z měkké vláknité izolace (např. dřevovlákna, čedičové nebo minerální vaty). Doporučení výrobců izolačních materiálů se mohou odlišovat. V takovýchto případech platí doporučení výrobců izolačních materiálů.

Pokyny k plánování a konstrukci

Oblast použití

Pomocí pásovin DASAPLANO 0,50 connect lze zvenčí bezpečně provést energetickou sanaci obytných budov nebo budov s účelem užívání podobným bydlení pro optimální funkci a bezpečnost tepelně izolační konstrukce potřebné neprodyšnosti. Tento postup je nutný, jelikož neprodyšnost stávajících konstrukcí již zpravidla neodpovídá aktuálním požadavkům. Pásoviny DASAPLANO zamezí pronikání vlhkého teplého vzduchu z interiéru do konstrukce a tím tvorbě kondenzátu škodícímu stavebním dílům. DASAPLANO 0,50 connect má neprodyšnost přezkoušenou dle DIN EN 12114 a tím umožňuje dodržení požadavků DIN 4108-7.

Sanační řešení 1:1

Sanace pomocí DASAPLANO 0,50 connect umožňuje použití vláknitých izolačních materiálů (např. minerální vata, čedičová vata, dřevovlákno) jak v dutinách, tak i jako svrchní střešní izolaci. Svrchní uzavření izolační konstrukce se pak prování pomocí difúzně propustné pásoviny (například SOLITEX PLUS nebo některé pásoviny z řady pásovin SOLITEX MENTO).

Sanační řešení dle výrobce dřevovláknitých desek

Představená řešení při použití DASAPLANO 0,50 connect byla vyvinuta na základě různý kvalit dřevovláknitých desek dostupných na trhu. Přesto mohou někteří výrobci doporučovat odlišná řešení konstrukcí s DASAPLANO 0,50 connect. Tito výrobci mají přesné vědomosti o technologických možnostech svých výrobků, tak že je možné, že v některých případech budou doporučeny menší tloušťky potřebných izolačních vrstev svrchní střešní izolace. V takovýchto případech platí doporučení a zadání výrobců desek.

Použití jako pomocné zakrytí

Při použití neprodyšné pásoviny u sanace 2:1 nebo 1:1 je možné DASAPLANO 0,50 connect vystavit jako pomocné zakrytí až 14 dní volným povětrnostním vlivům. Toto zkrácení doby vystavení volným povětrnostním vlivům je zapotřebí proto, jelikož pásovina v takovýchto případech přebírá ve fázi výstavby navíc funkci neprodyšné a vlhkost regulující vrstvy. Je-li konstrukce během chladného ročního období vystavena volným povětrnostním vlivům delší dobu, bez potřebné svrchní střešní izolace, může dojít ke zvýšené tvorbě kondenzátu. V obou případech musí činit sklon střechy, respektive dřevovláknité záklopové desky minimálně 14° bez dalších opatření. Při použití jako pomocné zakrytí je nutné pásovinu navíc mechanicky zajistit. Prosím uvědomte si, že jako přechodné utěsnění hřebíků nelze použít TESCON NAIDEC, jelikož ten lať přilepí na pásovinu DASAPLANO 0,50 connect.

Kladení a upevnění

DASAPLANO 0,50 connect se klade textilní potištěnou stranou směrem ven. Lze ji položit pevně napjatou podélně nebo příčně k okapu. Vodorovné položení (napříč k okapu) je s ohledem na vodonosnost během fáze výstavby výhodnější. K upevnění pásoviny použijte hřebíky s širokou hlavou, nebo minimálně 10 mm široké a 8 mm dlouhé spony. Upevnění smí být prováděno pouze v chráněné oblasti přesahu pásovin. Rozestup uchycení smí být maximálně 10 až 15 cm. Pásoviny klaďte s přesahem 8 až 10 cm.

Vysoká ochrana před kondenzátem

Díky mírnému parobrzdnému účinku 0,50 m se zamezuje tvorbě kondenzátu v obou izolačních vrstvách. V případě, že se i zvenku taktéž použije pásovina pro clima SOLITEX pro použití se záklopem i bez záklopu, podporují oba monolitické funkční filmy vysychání vlhkosti.

Chemická ochrana dřeva není nutná

Při vnějších krycích vrstvách s hodnotami sd ≤ 0,3 m není podle DIN 68800-2 potřebná žádná chemická ochrana dřeva. V takovýchto stavebních dílech není při použití vysoce difúzně propustných pásovin SOLITEX pro použití se záklopem a bez záklopu nutné provádět chemickou ochranu dřeva.

Bez stanového efektu

Neporézní membrána nabízí vysokou těsnost proti přívalovému dešti. Pásovina může celoplošně ležet na izolačním materiálu nebo záklopu. Díky monolitické membráně a vícevrstvé skladbě se bezpečně zamezí stanovému efektu. Za stanový efekt se označuje fenomén, při kterém vodotěsné krycí plachty propouští v místech, ve kterých leží na stavebním dílu, velké množství vlhkosti do tohoto stavebního dílu.

Použití jako pomocné zakrytí

Osvědčení a složení

Speciální membrána pásoviny DASAPLANO 0,50 connect sestává z monolitické polymerové směsi, ochranná a krycí textílie sestává z polypropylenu. DASAPLANO 0,50 connect byla přezkoušena dle podmínek DIN EN 13859-1. Nese značení CE. Navíc proběhla zkouška neprodyšnosti dle DIN EN 12114. Pásovina byla dle hodnotícího schématu AgBB testována na emise.