Systém DASAPLANO 0,01 connect

Rychlá sanace s vysokým potenciálem bezpečnosti: pomocí nové DASAPLANO 0,01 connect.

Vnitřní neprodyšná izolace – 2:1 a 1:1 – sanační řešení

Technologie

Technické parametry

DASAPLANO 0,01

Použití pod nadkrokevní izolace z měkkých dřevovláknitých desek

OBLAST POUŽITÍ: 3-vrstvá vzduchotěsná membrána pro vnější střešní rekonstrukci nadkrokevní izolace. Instaluje se nad krokve vyplněné izolací a pod desky z měkkých dřevovláknitých izolací jako systémové řešení v poměru tloušťek izolace 2:1 a 3:1.

Číslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
14086402663914086950 m1,50 m75 m212 kg120

ZVLÁŠTNOSTI:
Uzavírá vzduchotěsnou rovinu při renovaci zvenčí. Aktivní transport vlhkosti membránou zajistí suchý a spolehlivý systém tepelné izolace. Trvalého vzduchotěsného spoje mezi membránami je dosaženo rychle a snadno pomocí dvou integrovaných samolepicích pruhů (pro clima connect technologie).

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:
Lepící páska: TESCON VANA; DUPLEX
Napojovací lepidlo: ORCON F; ORCON MULTIBOND
Kabel / Trubka: KAFLEX, ROFLEX, WILLFIX

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie: Polopropylen-mikrovlákno
Membrána: Monolitická směs polymerů
Tloušťka: 0,50 ±0,05 mm
Sd-hodnota: 0,06 ±0,02 m / 0,01 m vlhkostně proměnlivá
Plošná hmotnost: 145 ±5 g/m²
Tepelná stabilita: Trvalá do -40 °C až +100 °C
Pevnost v tahu podélná/příčná: 270 N/5 cm / 200 N/5 cm

Řešení 2:1

  1. Nadkrokevní izolace z dřevovláknitých desek
  2. DASAPLANO 0,01 connect
  3. Vláknitá izolace
  4. Latě
  5. Vnitřní obklad: např. sádrokarton

Řešení 3:1

  1. Nadkrokevní izolace z dřevovláknitých desek
  2. DASAPLANO 0,01 connect
  3. Vláknitá izolace
  4. Vnitřní obklad: např. palubky

Sanace rychle a jednoduše

Technologie TEEE přináší bezpečnost

V ideálním případě je neprodyšně izolující vrstva umístěna na vnitřní straně izolace. Při sanačním řešení 1:1 a 2:1 může být neprodyšná pásovina se speciálními vlastnostmi posunuta též do prostředku tepelné izolace. Nejdůležitějším kritériem je v takovém případě volba vhodné pásoviny. Díky náročné situaci z hlediska stavební fyziky by měly být použity membrány na základě monolitického funkčního filmu s aktivním transportem vlhkosti, jako například DASAPLANO 0,01 connect. DASAPLANO 0,01 connect je neprodyšná a vysoce difúzně propustná pásovina a svým neporézním funkčním filmem zajistí aktivní transport vlhkosti s velmi malým difúzním odporem i při tvorbě kondenzátu na membráně. Běžné mikroporézní membrány mohou naproti tomu reagovat na tvorbu kondenzátu stoupající hodnotou sd. V čehož důsledku hrozí ještě větší tvorba kondenzátu a může dojít ke stavebním škodám a tvorbě plísní.

Neporézní membrána - aktivní transport vlhkosti

Neporézní pásoviny transportují vlhkost aktivně směrem ven – čím více vlhkosti vznikne, o to rychleji jejich difúzní odpor klesá. Pro transport je zapotřebí jen minimální spád tlaku par. Optimální při sanaci zvenčí. Se svým neporézním funkčním filmem je pásovina extrémně bezpečná proti přívalovému dešti. Vysoké rychlosti dopadu nebo snížené povrchové napětí vodních kapek jsou u DASAPLANO 0,01 connect bezproblémové.

Pracovní postup

Sanační řešení 2:1 a 1:1

3-vrstvá neprodyšná pásovina pro sanaci střechy zvenku při plném zaizolování stávajícího mezikrokevního prostoru. Kladení nad krokve a pod doplňkovou nadkrokevní izolací z dřevovláknitých záklopových desek v rámci sanačních řešení 2:1 a 1:1 od pro climy, jakož i sanačních řešení schválených výrobci dřevovláknitých desek.

Vyplňte mezikrokevní prostor / rozviňte pásovinu a upevněte nastřelovacími sponami

1 Stávající mezikrokevní prostor vyplňte kompletně izolací. Je-li izolace, která již byla v prostoru dříve instalována, stlačitelná, zvolte tloušťku nové izolace o jednu tloušťku větší a stávající izolaci tím stlačte. DASAPLANO 0,01 connect plošně rozložte přes krokve a izolaci a minimálně 10 mm širokými a 8 mm dlouhými pozinkovanými nastřelovacími sponami upevněte pásovinu v rozestupech 10-15 cm.

Pásovinu nechte přesahovat a přesah slepte

2 Pásovinu položte vodonosně s 10 – 15 cm přesahem, separační fólii samolepicí zóny postupně odstraňte a pásoviny slepte. Lepený spoj přitlačte například pomocí PRESSFIXu. Dbejte na dostatečný protitlak. Naneste minimálně 5 mm tlustou housenku napojovacího lepidla ORCON F na vnitřní stranu věnce (u hrubého podkladu případně více), pásovinu s dilatačním skladem přiložte, ale lepidlo zcela nezplošťujte, aby mohlo absorbovat pohyby stavebních dílů.

Napojení

3 Pásovinu nařízněte a veďte kolem krokve. Napojte pásovinu nahoře i po stranách krokve, jakož i na věnec pomocí ORCON F. Řez pásoviny a spáru pod krokví přelepte pomocí TESCON VANA. Mezi krokví a TESCON VANA naneste housenku z lepidla ORCON F. Rohy zalepte pomocí TESCON VANA. Stará dřeva respektive půdní nadezdívku případně předem napenetrujte pomocí TESCON PRIMER RP.

Prostupy kabelů a potrubí napojte pomocí těsnících manžet KAFLEX a ROFLEX. Kabelové manžety jsou samolepicí. Trubní manžety napojte na podklad neprodyšně pomocí TESCON VANA. Lepicí pásky pevně přitlačte.

Svrchní izolace 1:1

Svrchní izolaci proveďte ve stejné tloušťce jakou má mezirokevní izolace z nesavého materiálu (např. čedičová nebo minerální vata).

Svrchní izolace 2:1

Svrchní izolaci proveďte v poloviční tloušťce jakou má mezirokevní izolace. Doporučení výrobců dřevovláknitých desek se mohou lišit. V tom případě platí doporučení výrobce desek.

Pokyny k plánování a konstrukci

Oblast použití

Pomocí pásovin DASAPLANO 0,01 connect lze zvenčí bezpečně provést energetickou sanaci obytných budov, nebo budov s účelem užívání podobným bydlení, pro optimální funkci a bezpečnost tepelně izolační konstrukce potřebné neprodyšnosti. Tento postup je nutný, jelikož neprodyšnost stávajících konstrukcí již zpravidla neodpovídá aktuálním požadavkům. Pásoviny DASAPLANO zamezí pronikání vlhkého teplého vzduchu z interiéru do konstrukce, a tím tvorbě kondenzátu škodícímu stavebním dílům. DASAPLANO 0,01 connect má neprodyšnost přezkoušenou dle DIN EN 12114, a tím umožňuje dodržení požadavků DIN 4108-7.

Sanační řešení 2:1

Řešení 2:1 bylo vyvinuto speciálně s DASAPLANO 0,01 connect. Při něm se stávající odvětrávaný prostor za krokvemi vyplní minimálně 40 mm silnou vrstvou sorpčního materiálu (např. vláknem nebo celulózou) až po svrchní hranu krokve. Existující izolaci lehce stlačte v případě, že by nová izolace měla být naplánována ve větší tloušťce než je zapotřebí. Po položení a slepení neprodyšné pásoviny DASAPLANO 0,01 connect vytvoříte pomocí dřevovláknité záklopové desky vnější vrstvu izolační konstrukce. Při sanačním řešení 2:1 musí být síla materiálu desek minimálně v poloviční tloušťce výšky vrstvy tepelné izolace umístěné mezi krokvemi pod neprodyšnou pásovinou.

Sanační řešení 1:1

V případě, že má být instalována svrchní střešní izolace, jejíž tloušťka odpovídá tloušťce izolace mezi krokvemi, je možné odvětrávaný prostor kompletně vyplnit minerální nebo čedičovou vatou. Jako materiál pro svrchní střešní izolaci přichází při použití DASAPLANO 0,01 connect v úvahu dřevovláknité záklopové desky.

Sanační řešení dle výrobce dřevovláknitých desek

Představená řešení při použití DASAPLANO 0,01 connect byla vyvinuta na základě různých kvalit dřevovláknitých desek dostupných na trhu. Přesto mohou někteří výrobci doporučovat odlišná řešení konstrukcí s DASAPLANO 0,01 connect. Tito výrobci mají přesné vědomosti o technologických možnostech svých výrobků, tak, že je možné, že v některých případech budou doporučeny menší tloušťky potřebných izolačních vrstev svrchní střešní izolace. V takovýchto případech platí doporučení a zadání výrobců desek.

Použití jako pomocné zakrytí

Při použití neprodyšné pásoviny u sanace 2:1 nebo 1:1 je možné DASAPLANO 0,01 connect vystavit jako pomocné zakrytí až 14 dní volným povětrnostním vlivům. Toto zkrácení doby vystavení volným povětrnostním vlivům je zapotřebí proto, jelikož pásovina v takovýchto případech přebírá ve fázi výstavby navíc funkci neprodyšné a vlhkost regulující vrstvy. Je li konstrukce během chladného ročního období vystavena volným povětrnostním vlivům delší dobu bez potřebné svrchní střešní izolace, může dojít ke zvýšené tvorbě kondenzátu. V obou případech musí činit sklon střechy, sklon respektive dřevovláknité záklopové desky minimálně 14° bez dalších opatření. Při kladení a lepení pásoviny je nutno dbát zásad pokrývačského řemesla. Při použití jako pomocné zakrytí je nutné pásovinu navíc mechanicky zajistit. Prosím uvědomte si, že jako přechodné utěsnění hřebíků nelze použít TESCON NAIDEC, jelikož ten lať přilepí na pásovinu. Deštěm mohou na pásovině vzniknout tmavé skvrny. Tyto nemají žádný vliv na vysokou vodotěsnost a funkci vnitřní membrány.

Kladení a upevnění

DASAPLANO 0,01 connect se klade textilní potištěnou stranou směrem ven. Lze ji položit pevně napjatou podélně nebo příčně k okapu. Vodorovné položení (napříč k okapu) je s ohledem na vodonosnost během fáze výstavby výhodnější. K upevnění pásoviny použijte hřebíky s širokou hlavou, nebo minimálně 10 mm široké a 8 mm dlouhé spony. Upevnění smí být prováděno pouze v chráněné oblasti přesahu pásovin. Rozestup uchycení smí být maximálně 10 až 15 cm. Pásoviny klaďte s přesahem 8 až 10 cm.

Maximálně difúzně propustná

Vlhkost může z konstrukce rychleji a snadněji vysychat směrem ven. Zabrání se tak účinně tvorbě kondenzátu v izolační vrstvě. Při nepředpokládaném nahromadění vlhkosti před pásovinou DASAPLANO zůstává vysoká difúzní propustnost monolitickým funkčním filmem zachována. Může se dosáhnout hodnot sd až 0,01 m.

Chemická ochrana dřeva není nutná

Při vnějších krycích vrstvách s hodnotami sd ≤ 0,3 m není podle DIN 68800-2 potřebná žádná chemická ochrana dřeva. V takovýchto stavebních dílech není při použití vysoce difúzně propustných pásovin SOLITEX pro použití se záklopem a bez záklopu nutné provádět chemickou ochranu dřeva.

Použití jako pomocné zakrytí

Osvědčení a složení

Speciální membrána pásoviny DASAPLANO 0,01 connect sestává z monolitické polymerové směsi, ochranná a krycí textílie sestává z polypropylenu. DASAPLANO 0,01 connect byla přezkoušena dle podmínek DIN EN 13859-1. Nese značení CE. Navíc proběhla zkouška neprodyšnosti dle DIN EN 12114. Pásovina byla dle hodnotícího schématu AgBB testována na emise.