Systém SOLITEX ADHERO 1000

Celoplošně lepicí neprodyšně izolující pásovina k ochraně proti povětrnostním vlivům

Vzduchotěsná vnější difúzní fólie

Technické parametry

SOLITEX® ADHERO 1000

Celoplošně lepicí a vzduchotěsná kontaktní  difúzní fólie odolná proti povětrnostním vlivům

OBLAST POUŽITÍ: SOLITEX ADHERO 1000 určená pro střechy, stěny a stropy z CLT panelů a dřevovláknitých desek. Snadné lepení na různé druhy povrchů včetně minerálních. Současně nabízí ochranu konstrukce před povětrnostními vlivy během fáze výstavby.

Číslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
1AR02757402663922757730 m1,50 m45 m28,5 kg124
1AR04033402663924033030 m0,50 m15 m23 kg1108
1AR04031402663924031630 m1,00 m30 m26 kg136

VÝHODY:
Difúzně propustná s maximální ochranou proti prudkému dešti. Snadno a bezpečně se instaluje díky samolepicímu pásu a dělené separační fólii, okamžitě přilne k podkladu. Zajišťuje trvalou ochra-nu tepelné izolace a konstrukce. Během výstavby, před instalací střešní krytiny, může být volně vysta-vena povětrnostním vlivům. Je vybavena neporézní membránou se speciálním TEEE filmem.

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:
Lepicí páska: TESCON VANA
Napojovací lepidlo: ORCON F, ORCON MULTIBOND
Manžety na kabely a potrubí: KAFLEX, ROFLEX Penetrace: TESCON PRIMER RP, TESCON SPRIMER

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie:Polypropylen-mikrovlákno
Lepidlo:Speciální samolepící akrylát
Membrána:TEEE, monolitická
Plošná hmotnost:180 g/m²
sd-hodnota:0,25 m
sd-hodnota střední / vlhkostně-proměnlivá:0,2 – 0,6 m
Pevnost v tahu podélná / příčná:200 N / 5 cm / 150 N / 5 cm

Použití

Šikmé střechy a stěny

Umožňuje zhotovení neprodyšnosti na dřevěných materiálech a minerálních podkladech, např. na venkovní (pohledové) straně neomítnutého zdiva nebo na betonových stavebních dílech se spárami. Na střeše splňuje požadavky na potřebnou dobu pro pomocné zakrytí stanovenou Ústředním svazem německých pokrývačů).

Přechodná ochrana po dobu zhotovování stropů

Celoplošným nalepením umožňuje přechodnou ochranu na dobu montáže mezistropů vícepodlažních budov z panelů CLT a rámových konstrukcí ze dřeva.

Pracovní postup

Kontrola podkladu

1 Nenosné podklady ošetřete pomocí pro clima penetrace TESCON PRIMER RP nebo TESCON SPRIMER. Případně doporučujeme provést zkoušku lepení.

Vytvoření značek

2 Stanovte pozici prvního pásu a naznačte na zdi. Zjistěte potřebnou délku pásu.

Vytvoření rohů (pomocí rohových pruhů)

3 Pro vnitřní a vnější rohy přiřízněte minimálně 40 cm široký pás SOLITEX ADHERO a rovnoměrně přilepte na obě stěny.
Alternativně lze rohy též přelepit (viz bod 8).

Přířez pásu

4 Přiřízněte pásy na potřebnou délku. Značky umožňují jednoduchou práci.

Rozvinutí přiříznuté pásy

5 Přiříznuté pásy rozviňte tak, aby strana se separační fólií ukazovala směrem ven.

Stažení separační fólie

6 Separační fólie je rozdělena na pásky 25 a 125 cm.

Nejprve se přilepí 25 cm široká zóna pásu. Aby bylo možné později lehčeji stáhnout široký pás separační fólie, stáhněte ji v jednom rohu a přeložte. Za tento roh je později možné separační fólii jednoduše uchopit.

Umístění pásu (s rohovými pásy)

7 Odstraňte z horní části pásoviny ca. 20-30 cm separační fólie.
Pásovinu umístěte na značku na zdi a přilepte na zeď částí pásu, ze kterého jste stáhli separační fólii. Pás přitom umístěte tak, aby přesahoval ca. 15 cm přes rohový pás.

Umístění pásu (bez rohových pásů)

8 Odstraňte z horní části pásoviny ca. 20-30 cm separační fólie.
Pásovinu umístěte na značku na zdi a přilepte na zeď částí pásu, ze kterého jste stáhli separační fólii.
K zaizolování rohů umístěte pás minimálně 15 cm přes roh.
Při zapracovávání SOLITEXu ADHERO do rohu použijte PRESSFIX XL abyste zabránili vzniku dutin pod pásem.

Přilepení vodící části lepicí plochy

9 První pás dál rozvíjejte.
Přitom se postupně orientujte podle značky na stěně.
Postupně stahujte separační fólii z vodící části lepicí plochy a pás postupně přilepte.
Pomocí PRESSFIX XL pevně přitlačte.

Odstranění zbylé části separační fólie

A Uchopte široký pás separační fólie a rohy, které jste předtím přeložili a fólii stáhněte.

Přilepení celé plochy

B Pás pevně přitlačte pomocí PRESSFIX XL tak, abyste pásovinu přilepili k podkladu bez vzduchových bublin a skladů.

Umístění dalších pásů

C Postupně nalepte horizontálně další pásy tak, aby se překrývaly směrem odvádějícím vodu.
Postup je stejný, jak již bylo popsáno výše.
Minimální přesah pásů je 10-15 cm.
Pásy pevně přitlačte pomocí PRESSFIX XL tak, abyste pásovinu přilepili k podkladu bez vzduchových bublin a skladů.

Alternativa: vertikální orientace

D SOLITEX ADHERO přichyťe na nejvyšším místě. Pruhy separační fólie postupně stahujte směrem dolů, a přitom pás pevně přitlačte pomocí PRESSFIX XL tak, abyste pásovinu přilepili k podkladu bez vzduchových bublin a skladů.

Vyříznutí otvorů pro okna

E Otvory pro okna se nejprve celé přelepí. K vyříznutí otvoru pro okno vyřízněte do pásoviny nožem otvor tak, jak je na obrázku znázorněno červenou čarou.

Nalepení pásoviny na ostění

F Po naříznutí přehněte SOLITEX ADHERO na okenní ostění a přilepte. Pásy pevně přitlačte pomocí PRESSFIX XL tak, abyste pásovinu přilepili k podkladu bez vzduchových bublin a skladů.

Vytvoření spodních parapetů okna

G Nalepte EXTOSEAL ENCORS na okenní ostění s klínem, například z izolace tak, abyste vytvořili spád odvádějící vodu směrem ven.
Pás nechte na přední straně stěny přečnívat minimálně o 4 cm a minimálně 15 cm jej nalepte směrem nahoru na ostění. Aplikujte do rohu pomocí PRESSFIXu tak, aby pod pásem nevznikl dutý prostor.

Nalepení rohů

H EXTOSEAL ENCORS na přední straně ohněte a přilepte na SOLITEX ADHERO.
V rozích okenního parapetu pásovinu silně natáhněte a následně uvolněnou, bez napětí přilepte.
Pevně přitlačte pomocí pro clima PRESSFIX.

Napojení oken vně a uvnitř

I Okenní napojovací pásky (např.CONTEGA SOLIDO SL uvnitř a CONTEGA SOLIDO EXO z venku) nalepte kolem dokola na okenní rám. Poté zasaďte okno do otvoru, připevněte jej a pásky kolem dokola přilepte na ostění.

Alternativa: Napojení na Flange Window USA

I Okna usaďte, zafixujte a kolem dokola napojte pomocí TESCON VANA na SOLITEX ADHERO směrem odvádějícím vodu.
Pevně přitlačte pomocí pro clima PRESSFIX.

Napojení na hrubý podklad

J Pro napojení na hrubý podklad, např. betonové díly, vytvořte na podkladu housenku o tloušťce minimálně 5 mm ze systémového lepidla ORCON F, na velmi hrubých podkladech musí být tloušťka housenky větší.
Pásovinu přitlačte do housenky tak, aby se přitom vytvořila dilatační rezerva. Při lepení netlačte na pásovinu tak, abyste housenku z lepidla zcela zploštili.

Oprava poškozených míst

K Poškozená místa na SOLITEX ADHERO přelepte pomocí TESCON VANA o šířce 15 nebo 20 cm. Lepené místo pevně přitlačte pomocí pro clima PRESSFIX XL.

Alternativa za použití SOLITEX ADHERO

L Alternativně lze poškozená místa přelepit kouskem SOLITEX ADHERO.
Lepené místo pevně přitlačte pomocí pro clima PRESSFIX XL.

Prostup potrubí pomocí ROFLEXu

M Prostupy potrubí utěsněte vhodnou manžetou ROFLEX.
Manžetu přilepte na podklad pomocí TESCON VANA.
Lepené místo pevně přitlačte pomocí pro clima PRESSFIX XL.

Alternativa za použití TESCON VANA

N Alternativně lze prostupy potrubí utěsnit pomocí TESCON VANA šupinovitě od spodu nahoru tak, aby spoje odváděly vodu.

Prostupy kabelů pomocí KAFLEXu

O Těsnící manžetu KAFLEX navlékněte na kabely a přilepte k pásovině.
Lepené místo pevně přitlačte pomocí pro clima PRESSFIX.

Hranaté prostupy

P Hranaté prostupy napojte pomocí TESCON PROFECT.
Lepené místo pevně přitlačte pomocí pro clima PRESSFIX.

Utěsnění hřebíků

Q V případě, že se na stěnu budou připevňovat konzole nebo úhelníky, použijte na utěsnění spojovacího materiálu EXTOSEAL ENCORS.

Vyobrazení aplikace: Izolace na dobu montáže stropů

Kontrola podkladu

1 Podklad nahrubo očistěte, přesahující kousky (třísky dřeva nebo šrouby) odstraňte, aby se pásovina při pokládání nepoškodila.

Odstranění volných nečistot

2 Volné nečistoty odstraňte.

Vytvoření značek

3 Na podklad naznačte umístění prvního pásu.

Usazení pásu

4 Umístěte SOLITEX ADHERO ke značce, přesně vyrovnejte v podélném směru a přilepte prvních 30 cm pásoviny k podkladu.

Lepení plochy

5 Pás rozviňte podél značky a postupně přilepte k podkladu.

Přitlačení pásoviny

6 Pásovinu přitlačte, pevně přitlačte pomocí PRESSFIX XL nebo válečku.

Kladení dalších pásů

7 Položte další pás a nalepte jej tak, aby přesahoval přes stávající pás o ca. 15 cm.

Odvodnění plochy

8 V případě, že volnému odtoku dešťové vody brání svislé stavební prvky, jako například stěny, je nutné dbát na to, aby se odvodnění ploch provedlo pomocí odtokových otvorů v podlaze nebo odsáváním. Zabraňte tomu, aby na pásovině stála voda.

Provedení odvodňovacího otvoru v podlaze

9 Příklad z praxe: na odvodňovací otvory připojte zespodu pružné hadice a jejich pomocí odvádějte vodu z budovy.
Krátkodobé nahromadění stojící vody nesmí překročit 24 hodin délky a 30 mm výšky.

Napojení stěn

A Napojení stěn proveďte tak, že pásovinu vytáhnete ca. 10 – 15 cm na stěnu a v případě potřeby doplňkově zajistíte univerzální lepicí páskou TESCON VANA.

Kontrolované vysušení

B Pro urychlení vysoušení případných navlhlých stavebních dílů nebo pásů doporučujeme kontrolované vysoušení pomocí stavebních vysoušečů (případně v kombinaci se stavebním vytápěním).

Detail: Přesah pásů

C Pro zamezení zatékání pod pásovinu v místech přesahu, např. na místech svislých stěn, naneste do rohu v místě přesahu před umístěním dalšího pásu housenku z ORCON F.

Rámcové podmínky

Šikmé střechy a stěny

SOLITEX ADHERO se lepí potištěnou stranou směrem k pracovníkovi na stabilní podklady (např. desky OSB, překližky, dřevotřískové desky, desky MDF, dřevovláknité desky do spodní konstrukce střech, omítky (sádrové, vápenné, vápenocementové), zdivo, beton atd.) Pásy lze na stěny aplikovat s přesahem směrem odvádějícím vodu, jak vodorovně, tak i svisle. V případě, že počítáte s velkými dešťovými srážkami (například u střech nebo stěn vystavených přímému dešti), doporučujeme použít vodorovnou aplikaci s přesahy pásů směrem odvádějícím vodu.

Pro neprodyšnou aplikaci je nutné aplikovat pásy bez skladů. Při kladení pevně přitlačte pásy pomocí PRESSFIX XL.

Na ochranu šikmých střech od 14° sklonu střechy lze pásovinu použít ve smyslu pravidel Německého ústředního svazu pokrývačů na dobu 3 měsíců jako pomocné zakrytí.

Dále se využívají systémové komponenty, jako například páska na izolování hřebíků TESCON NAIDECK nebo manžety na potrubí a kabely KAFLEX / ROFLEX.

Přechodná ochrana stropů na dobu výstavby

SOLITEX ADHERO se lepí potištěnou stranou směrem k pracovníkovi na stabilní podklady (např. panely CLT, desky OSB, překližky, dřevotřískové desky).
Pro vodotěsnou aplikaci je nutné aplikovat pásy bez skladů. Při kladení pevně přitlačte pásy pomocí koštěte nebo PRESSFIX XL.
V případě, že je SOLITEX ADHERO aplikována na stropní prvky již při prefabrikaci, musí být k lepení styku jednotlivých prvků/pásů použit TESCON VANA. Šířku je nutné zvolit tak, aby bylo možné lepit minimálně v šířce 5 cm na obou prvcích. Při napojování nalepte TESCON VANA taktéž minimálně 5 cm na SOLITEX ADHERO. Výška napojení na svislé konstrukční prvky činí ca. 10-15 cm.
SOLITEX ADHERO může sloužit jako přechodná ochrana během výstavby po dobu 14 dnů na stropech vícepodlažních budov stavěných z konstrukcí z panelů CLT nebo dřevěných rámů. Dobu, po kterou lze SOLITEX ADHERO vystavit volným povětrnostním podmínkám lze pomocí montáže ve výrobě v souladu s aktuálními aplikačními doporučeními pro clima prodloužit ze 2 na 4 týdny.

Podklad

Šikmé střechy a stěny

Před lepením podklad očistěte. Na zmrzlé podklady není možné lepit. Na lepených površích nesmí být žádné nepřilnavé látky (např. mastnoty nebo silikony). Podklad musí být dostatečně suchý a stabilní.
Lepení a napojování lze provádět na hoblovaném a lakovaném dřevě, tvrdých plastech, resp. kovech (např. potrubí, okna atd.), tvrdých deskách z aglomerovaného dřeva (dřevotříska, OSB, BFU, MDF a dřevovláknitých deskách do spodních konstrukcí střech) a minerálních podkladech, jako je beton, neomítnuté zdivo nebo omítka. Beton a omítka se nesmí drolit.
Vhodnost podkladu musíte na vlastní odpovědnost překontrolovat, případně se doporučuje provést zkoušku lepení. Při lepení dřevovláknitých desek do spodní konstrukce střech a nestabilních podkladů je zapotřebí provést penetraci pomocí TESCON PRIMER.

Přechodná ochrana stropů na dobu výstavby

Před lepením očistěte podklad – přesahující části odstraňte. Na zmrzlé podklady není možné lepit. Na lepených površích nesmí být žádné nepřilnavé látky (např. mastnoty nebo silikony). Podklad musí být dostatečně suchý a stabilní.
Vhodnost podkladu musíte na vlastní odpovědnost překontrolovat, případně se doporučuje provést zkoušku lepení.

Pokyny k plánování a konstrukci

Oblast použití

Samolepicí a neprodyšnou pásovinu na ochranu proti povětrnostním vlivům pro clima SOLITEX ADHERO lze použít:

  • K vytvoření neprodyšnosti uvnitř i vně na dřevěných materiálech a minerálních podkladech,
  • Na dočasnou ochranu stěn a mezistropů u vícepatrových staveb z dřevěných konstrukčních prvků během doby montáže,
  • Na venkovní straně dřevěných rámových konstrukcí stěn za podvětrávanými předezdívkami,
  • Jako krytina těsnící hřebíky na střešním záklopu a vhodných deskách z aglomerovaného dřeva (např dle DIN EN 634-1) pod břidličnou střešní krytinou.

Použití pro vytvoření neprodyšnosti stěn v dřevostavbách

Pomocí pro clima SOLITEX ADHERO lze vytvořit neprodyšnost stěn z dřevěných prvků (dřevorámové konstrukce, vrstvená prkna, CLT) na vnitřní i vnější straně.
Zejména při použití vně je nutné dbát na to, aby neprodyšná vrstva stěn byla napojena na neprodyšnou vrstvu střechy. Při použití vně poskytuje SOLITEX ADHERO stěnám navíc ochranu před povětrnostními podmínkami během fáze výstavby. Celoplošné přilepení na podklad zároveň zajistí, aby za pásovinu nezatékalo.

Použití pro vytvoření neprodyšnosti stěn v zděných a betonových stavbách

Neomítnuté zděné nebo betonové stěny, respektive stěny z prefabrikátů se díky spárám nepovažují za neprodyšné. SOLITEX ADHERO lze lepit rovnou na stabilní minerální podklad. Přiléhající neprodyšné stavební části musí být v místech spojů též přelepeny pásovinou, aby byla zajištěna neprodyšnost celé plochy.

Použití jako ochrana dřevěných prvků po dobu výstavby

SOLITEX ADHERO lze použít i u vícepodlažních dřevostaveb na jednotlivých podlažích jako dočasnou ochranu stavby. Aby se nehromadila dešťová voda na pásovině, je zapotřebí naplánovat odtok vody ze stropů ven z budovy. Celoplošné nalepení zamezuje šíření vlhkosti pod pásovinou v případě, že by tento odtok byl poškozen. Na místech spojů jednotlivých prvků, respektive desek z aglomerovaného dřeva je nutné vytvořit přesah SOLITEXu ADHERO minimálně 15 cm na sousední prvek, respektive sousední desku z aglomerovaného dřeva. Díky nízkému difuznímu odporu mohou zvlhnuté desky ze dřeva a dřevěných materiálů rychle vysychat.

Použití na ochranu dřevěných konstrukcí za předezdívkami

Po přívalovém dešti na předezdívku (respektive vnější pohledovou zeď) může zvýšením teploty dojít k vytvoření mikroklimatu se zvýšenou relativní vlhkostí. Aby se zabránilo proniknutí této vlhkosti do stavebního dílu, doporučuje DIN 68800-2 na vnější stranu dřevěných konstrukcí naplánovat pásovinu s lehce zvýšeným difúzním odporem. SOLITEX ADHERO nabízí hodnotu sd 0,40 m, která stavební díl zvenku chrání a zároveň umožňuje vysychání. Na stabilní podklady je možné SOLITEX ADHERO nalepit přímo. Případně je možné podklad ošetřit pomocí TESCON PRIMER RP aby se zvýšila lepivost pásoviny na podklad.

Použití jako krytina těsnící hřebíky na střešním záklopu pod břidličnou střešní krytinou

SOLITEX ADHERO utěsní díky celoplošnému lepení otvory po hřebíkách ve vhodných deskách z aglomerovaného dřeva nebo celodřevěných záklopech a zajistí tak vyšší bezpečnost stavebního dílu. Přitom je zapotřebí zohlednit, že těsnící funkce je zajištěna pouze v případě, že hřebíky jsou zatlučeny do podkladu ze dřeva nebo dřevěných materiálů. U hřebíků zatlučených do spár, nelze ochranu zaručit.

Stavební vlhkost materiálů

Nízká hodnota sd SOLITEXu ADHERO umožňuje vysychání vlhkosti z použitých stavebních materiálů. V případě, že vysychání vlhkosti probíhá příliš rychle (například ohřátím) mohou se vznikající vodní parou tvořit za pásovinou malé bublinky. Její funkce jako neprodyšná vrstva chránící před povětrnostními vlivy tím není ovlivněna za předpokladu, že bublinky nerozlepí přesah pásoviny.

Zkouška kvality

Oproti aplikaci pásovina zevnitř, je kontrola kvality provedení na bázi rozdílu tlaků (např. s BlowerDoor) u pásoviny aplikované zvenku možná pouze při přetlaku. K tomu je zapotřebí zaplnit vnitřní prostor mlhou z výrobníku mlhy. Na venkovní straně je pak možné překontrolovat detaily kvality provedení neprodyšnosti.

Bez stanového efektu

Neporézní SOLITEX ADHERO poskytuje obzvláště vysokou izolační schopnost proti přívalovému dešti. Pásovina může celoplošně ležet na izolačních materiálech nebo záklopech. Monolitický funkční film a vícevrstvá skladba bezpečně zabraňuje vzniku stanového efektu. Stanovým efektem se označuje fenomén, při kterém vodotěsné stanové plachty v místech kontaktu se spodní konstrukcí propouští do vnitřku stanu velké množství vlhkosti.